Saturday, September 18, 2004

Seri J

DATA UNTAI KELUARGA Seri J.
Disusun oleh EMANRAIS, G.1.7.3, 2004.

KODE NASAB, NAMA & DATA

J.1 Ambu Saniin =
J.1.1 Ece (+1937) =
J.1.2 Tarip
J.1.2.1 Muchtar =
J.1.2.1 Muchtar =
J.1.2.1.1 Kardi
J.1.2.1.2 Enyin
J.1.2.1 Muchtar =
J.1.2.1 Muchtar = Mardah
J.1.2.1.3 H Ujang Sukatma Amarkusumah
J.1.2.1.4 Hj Djubaedah
J.1.2.1.5

J.1.2.2 Emin = Djali (+1948)
J.1.2.2.1 Otih
J.1.2.2.2 Mamah
J.1.2.2.3 Cece
J.1.2.2.4 Ikah (+)
J.1.2.2 Emin = Otong
J.1.2.2.5 Titin = Herman
J.1.2.2.6

J.1.3 Aswi =
J.1.3.1 Uki = Lamirah
J.1.3.1.1 Rodiah
J.1.3.1.2 Amir
J.1.3.1.3 Ayum

J.1.3.2 Emah =
J.1.3.2.1 Iyum

J.1.3.3 Nyai = Pali

J.1.3.4 Sar-i = Tiah
J.1.3.4.1 Ukom
J.1.3.4.2 Ajam
J.1.3.4.3 Nyai
J.1.3.4.4 Irah

J.1.4 Mantareja = Ena {K.1}
J.1.4.1 Abas Sastrawidjaja (+1975) = Ningrum (+) {G.1.3}
J.1.4.1 Abas Sastrawidjaja (+1975) = Hadidjah

J.1.4.1.1 Marta Soetisna (+1991) = Aisyah
J.1.4.1.1.1 Cecep Subagya = Nunung
J.1.4.1.1.1.1 Dendy Supriyadi = Melyana
J.1.4.1.1.1.1.1 Jihan Dania F.
J.1.4.1.1.1.2 Novi Yuliani = Aji Kurnianto,Ir.
J.1.4.1.1.1.2.1 Salma Nathifa Aji
J.1.4.1.1.2 Euis Rohaya (+1950)
J.1.4.1.1.3 Tedy Sutedja = Yana Haryana
J.1.4.1.1.3.1 Viga Juniardi = Alis Lisnawati
J.1.4.1.1.3.2 Vina Marbiana = Fikri Abdilah, ST
J.1.4.1.1.3.2.1 M. Ilham
J.1.4.1.1.3.3 Vini Mardiani = Dody Sulistiyarso, ST
J.1.4.1.1.3.4 Febi Febriadi
J.1.4.1.1.4 Lies Martasoetisna = Nanang Hikmat, MM
J.1.4.1.1.4.1 M. Prayoga Perdana, SE
J.1.4.1.1.4.1 M. Aditya
J.1.4.1.1.5 Dadan Ramdani = Neni
J.1.4.1.1.5.1 Nenda Prihandina = Syahka Abiaji
J.1.4.1.1.5.2 Sely Agustina = Anto
J.1.4.1.1.5.2.1 Talita
J.1.4.1.1.5.3 Arya Martawijaya
J.1.4.1.1.6 Heri Herdiana (+2005), Drs. = Ai Widaningrum, Dra.
J.1.4.1.1.6.1 Gumilang Putera
J.1.4.1.1.6.2 Puri Arum Lestari
J.1.4.1.1.7 Ida Ridawati, Dra. = Endang Iskandar
J.1.4.1.1.7.1 Rindina Meikarina
J.1.4.1.1.8 Yani Iriani = Herman Soetisna, Dr.
J.1.4.1.1.8.1 M. Pratama Rahadian
J.1.4.1.1.8.2 M. Adiyatama (+1995)
J.1.4.1.1.8.3 Marsya S. Putri Rahadian
J.1.4.1.1.9 Hardiansyah = Lina Marlina
J.1.4.1.1.9.1 M. Fabian
J.1.4.1.1.9 Hardiansyah = Okeu
J.1.4.1.1.10 Eka Sriwardhani = Agung Winoto, AKBP
J.1.4.1.1.10.1 Donny Wira Setiawan

J.1.4.1 Abas Sastrawidjaja (+1975) = Djuwati
J.1.4.1.2 Ratna Juwitasari = Joni Suwardjo, drh
J.1.4.1.2.1 Ari
J.1.4.1.2.2 Diana
J.1.4.1.2.3 Miranti

J.1.4.1.3 Nurlaela Sari = Supriatna Edi
J.1.4.1.3.1 Vira Permatasari
J.1.4.1.3.1 Dedy

J.1.4.1.4 Darma Sujiwa = Farida
J.1.4.1.4.1 Wati
J.1.4.1.4.2 Budi
J.1.4.1.4.3 Dody

J.1.4.2 Agus Bratawidjaja (+1946) = Mala (+1985)
J.1.4.2.1 Wiwin Suwima (+1987) = Kusnadi
J.1.4.2.1.1 Yeni Kusharwiani
J.1.4.2.1.2 Dani Kusnahardani

J.1.4.2.2 Otang Sukanta (+1997) = Maskanah
J.1.4.2.2.1 Dikdik Kelana
J.1.4.2.2.2 Yusef Kontinyu
J.1.4.2.2.3 Fitriati
J.1.4.2.2 Otang Sukanta (+1997) = Komariah
J.1.4.2.2.4 Yoga Daralease

J.1.4.2.3 Idiw Sugandi (+1987) = Hadijah
J.1.4.2.3.1 Iis

J.1.4.2.4 Hj Een Sukaeni = H Acep Sudayat
J.1.4.2.4.1 Darjat Jatnika = Diah Dekris Iswartini, Dr
J.1.4.2.4.1.1 Gaby Nadia Sarah Sahyanda
J.1.4.2.4.1.2 Awang Ridha Rachman
J.1.4.2.4.2 Rini Nirmalasari (+1962)
J.1.4.2.4.3 Sabar Barliansyah (+1963)
J.1.4.2.4.4 Sadrah Rahdiat, SH = Yeni Hegarni, S.Pd
J.1.4.2.4.4.1 Noval
J.1.4.2.4.4.2 Nadila
J.1.4.2.4.5 Widayati (+1968)
J.1.4.2.4.6 Dian Sudiani = Rizal Yusuf Ramadhan, S.Ag
J.1.4.2.4.6.1 Rezadila Haqi
J.1.4.2.4.6.1 Alyadila Halqi

J.1.4.2.5 Ecih Sukaesih = Salim Kusumawijaja
J.1.4.2.5.1 Rina
J.1.4.2.5.2 Yanti
J.1.4.2.5.3 Yuhana
J.1.4.2.5.4 Ichsan

J.1.4.2.6 Ita Suwita (+1984) = Diego Delario
J.1.4.2.6.1 Josephine Rayula
J.1.4.2.6.2 Giny Flores

J.1.4.2.7 Sujana (+1946)

J.1.4.2.8 H. Acep Subita = Hj Yulianti
J.1.4.2.8.1 Welfi Renania
J.1.4.2.8.2 Bambang Erika
J.1.4.2.8.3 Gatot

DATA SEMENTARA : 25 APRIL 2006

No comments: