Saturday, September 18, 2004

Seri A

DATA UNTAI KELUARGA Seri A.
Disusun oleh EMANRAIS, A.2.7.1, 1991.
email ID: emanrais@yahoo.com
vide URL
http://pancakaki.blogspot.com/
http://pancakuku.blogspot.com/
http://silsilah.blogspot.com/

KODENASAB, NAMA & DATA

A Satja Perwata (+) =
A.1 Amad Margadipura (+) = Kamsiah (+)
A.1.1 Ipoh (+) = ?
A.1.1.1 Atjuta
A.1.1.2 Jaya Demo (+) = Anah (+)

A.1.2 Uking (+) = Aslam (+)
A.1.2.1 Rumsih (+) = Mintakari (+)
A.1.2.1.1 Minah
A.1.2.1.2 Emon

A.1.2.2 Ehok Sasmita

A.1.2.3 Urmi = H Karnawinata (+1997)
A.1.2.3.1 Runi = H Ruham Efendi
A.1.2.3.1.1 Budiman = Neneng
A.1.2.3.1.1.1 Angga
A.1.2.3.1.1.2 Nanda
A.1.2.3.1.1 Budiman = Lusi
A.1.2.3.1.1.3 Gilang
A.1.2.3.1.2 Budiana = Suparti
A.1.2.3.1.2.1 Ria
A.1.2.3.1.2.2 Yogi
A.1.2.3.1.2.3 Wiwit
A.1.2.3.1.2.4 Vina
A.1.2.3.2 Ijoh (+1977) = Ahmad (1997)
A.1.2.3.2.1 Yoyoh Yohana = Santoni
A.1.2.3.2.1.1 Sutrisno
A.1.2.3.2.1.2 Indri
A.1.2.3.2.2 Engkus Hidayat = Nunung Murni {A.2.1.1.2.3}
A.1.2.3.2.3 Yeni Yuhnani
A.1.2.3.3 Eha = Jazuli (+2001)
A.1.2.3.3.1 Rudi Rohaedi (+2002) = Atik Ekawati
A.1.2.3.3.1.1 Gita
A.1.2.3.4 Oco Suwarsa = Eti
A.1.2.3.4.1 Santi =
A.1.2.3.4.1.1 Dwiyono
A.1.2.3.4.1.2 Agung
A.1.2.3.4.1.3 Arief
A.1.2.3.4.1.4 Aang
A.1.2.3.5 Suwarsih = Supardi
A.1.2.3.5.1 Ariyadi = Bani
A.1.2.3.5.2 Adi Adriyadi
A.1.2.3.5.3 Yayan
A.1.2.3.5.4 Indra = Eneng
A.1.2.3.5.4.1 Tina
A.1.2.3.5.5 Riska Amelia
A.1.2.3.6 Suhanah = Jaja
A.1.2.3.6.1 Sri Susanti = Ardi Hidayat
A.1.2.3.6 Suhanah = Usep Setiawan
A.1.2.3.6.2 Dina Rosdiana
A.1.2.3.7 Ono Sartono = Yoyoh Yohana
A.1.2.3.7.1 Tia
A.1.2.3.7.2 Dita
A.1.2.3.7.3 Dika
A.1.2.3.7.4 Elka
A.1.2.3.8 Sunenti = Dedi Nur Arifin
A.1.2.3.8.1 Doni
A.1.2.3.8.2 Dani
A.1.2.3.8.3 Dini
A.1.2.3.9 Suheti = Sukarna
A.1.2.3.9.1 Irwan
A.1.2.3.9.2 Ilham

A.1.2.4 Saad (+)
A.1.2.5 Ali (+)

A.1.3 Econ

A.1.4 Mad Hakim (+) = Edoh Afidoh (+2005)
A.1.4.1 Hj Atung = Suwanda (+1999)
A.1.4.1 Hj Atung = Sardiya (+1990)
A.1.4.1.1 Rohika = Suryati
A.1.4.1.1.1 Muhammad Erli Sukaputra
A.1.4.1.1.2 Ela
A.1.4.1.1.3 Fitri
A.1.4.1.2 Antono = Saleha
A.1.4.1.2.1 Aan
A.1.4.1.2.2 Serli
A.1.4.1.3 Rohandi = Jamatul Aini
A.1.4.1.4 Nurhaeti = Wawan
A.1.4.1.4.1 Deri
A.1.4.1.4.2 Devi
A.1.4.1.4.3 Bili
A.1.4.1.5 Dadang Hanandi = Cicih
A.1.4.1.5.1 Nova
A.1.4.1.5.2 Indri
A.1.4.1.5 Dadang Hanandi = Yanti

A.1.4.2 Eni = Abdul Rahim
A.1.4.2.1 Setiasih = Ridwan
A.1.4.2.1.1 Yul (+2003) =
A.1.4.2.1.1.2
A.1.4.2.1.2 Junaedi
A.1.4.2.1.3 Lina
A.1.4.2.1.4 Evi
A.1.4.2.2 Setiono = Ening
A.1.4.2.2.1 Ike Nurhakim
A.1.4.2.2.2 Wilda
A.1.4.2.2.3 Putri

A.1.4.3 Uslinda = Sukarsih
A.1.4.3.1 Tati Hindasah = Miska (+1994)
A.1.4.3.1.1 Hendri Mardiansyah
A.1.4.3.1 Tati Hindasah = Agus Mulyana
A.1.4.3.1.2 Natasya Linda
A.1.4.3.1.3 Fiona Melan
A.1.4.3.1.4 Shinta Ananda
A.1.4.3.2 Susilowati = Herman
A.1.4.3.3 Nurhasanah = Undana
A.1.4.3.3.1 Egaprasetya Ekaputra
A.1.4.3.3.2 Dela
A.1.4.3.4 Khairul Safrulah
A.1.4.3.5 Ice Sulistiowati
A.1.4.3.6 Alex Lukman Susilo
A.1.4.3.7 Yonsen Hisbuan

A.1.4.4 Erning = Aswadi
A.1.4.4.1 Wati = Buyung
A.1.4.4.1.2
A.1.4.4.2 Yani = Umar
A.1.4.4.2.1 Febri
A.1.4.4.3 Susi =
A.1.4.4.3.2
A.1.4.4.4 Uus = Linda
A.1.4.4.5 Teti =
A.1.4.4.6 Erwin

A.1.4.5 Anusi = Hera
A.1.4.5.1 Dede
A.1.4.5.2 Diki
A.1.4.5.3 Lina
A.1.4.5.4 Linda

A.1 Amad Margadipura (+) =
A.1.5 Sutimah
A.1.6 ArwitaA.2 Abda Willadirana (+1935) = Djuibah (+1952) {B.3}
A.2.1 Neni (+1974) = Satjakasta (+)
A.2.1.1 Neti (+1958) = Aminta (+2002)
A.2.1.1.1 Eha Rohati = Slamet (+1999)
A.2.1.1.1.1 Suhartono = Hindun
A.2.1.1.1.1.1 Muhammad Soleh Saputra
A.2.1.1.1.1.2 Surya Minanti
A.2.1.1.1.1.3 Seno Hari Wibowo
A.2.1.1.1.2 Suhartini = Sahori
A.2.1.1.1.2.1 Muhammad Yulianto
A.2.1.1.1.2.2 Muhammad Tri Sapari

A.2.1.1.2 Anah = Jumli
A.2.1.1.2.1 Titin Sutinah = Tata
A.2.1.1.2.1.1 Windri Titafana
A.2.1.1.2.1.2 Dwi Hartanti
A.2.1.1.2.2 Kamsu = Sarinem
A.2.1.1.2.2.1 Kiki Rizki Wicaksono
A.2.1.1.2.2.2 Salsabila
A.2.1.1.2.3 Nunung Murni = Engkus Hidayat {A.1.2.3.2.2}
A.2.1.1.2.4 Jubaedah = Ahyadian


A.2.1.1.3 Uun = Kasidi
A.2.1.1.3.1 Mugianto = Endang
A.2.1.1.3.1.1 Muhammad Rafli
A.2.1.1.3.2 Mulyanti = Syekh Muharom
A.2.1.1.3.2.1
A.2.1.1.3.3 Tati
A.2.1.1.3.4 Agus

A.2.1.1.4 Eeng Sunerah = Darsono (+1995)
A.2.1.1.4.1 Endarti
A.2.1.1.4.2 Desi Lindawati = Tauhid
A.2.1.1.4.3 Indra Gunawan
A.2.1.1.5 Andi = Turinah
A.2.1.1.5.1 Asep Lukman
A.2.1.1.5.2 Taufik Akbar
A.2.1.1.5.3 Ilham Nurhasan

A.2.1.1.6 Titie Sukartie = Nasir
A.2.1.1.6.1 Suryana
A.2.1.1.6.2 Iwan Setiawan (+2003) = Nur Asyiah
A.2.1.1.6.2.1 Adriana Putri Nursetiawan
A.2.1.1.6 Titie Sukartie = Maming (+2010)
A.2.1.1.6.3 Tri Novita Sari

A.2.1.2 Saita (+1969) = Mamat
A.2.1.2.1 Djahri (+)
A.2.1.2 Saita (+1969) = Muhammad Ali (+)
A.2.1.2.2 Siti Aisyah =
A.2.1.2.3 Syamsul Bahri (+)
A.2.1.2.4 Djuriah (+)
A.2.1.2.5 Kamel (+)
A.2.1.2.6 Sofiah (+)

A.2.1.3 Saenah (+2007) = Yusuf (+)
A.2.1.3.1 Samsudin (+1969)
A.2.1.3 Saenah (+2007) = Wirya Uzer (+1978)
A.2.1.3.2 Sawiyah = Unek
A.2.1.3.2.1 Medi Rusnadi
A.2.1.3.2.2 Rita Rosita = Romli
A.2.1.3.2.2.1 Gilang Ramadhan
A.2.1.3.3 Gonggo Sudarga = Masnah
A.2.1.3.3.1 Yati
A.2.1.3.3.2 Linah
A.2.1.3.3.3 Yudi
A.2.1.3.4 Suhatin = Mungkin Harjono
A.2.1.3.4.1 Novie Irawan
A.2.1.3.4.2 Dewi Handayani
A.2.1.3.5 Mimin = Wahyu Watiman
A.2.1.3.5.1 Puput
A.2.1.3.5.2 Duwi
A.2.1.3.5.3 Siska
A.2.1.3.6 Maimun = Ali Akbar
A.2.1.3.6.1 Guruh Pratama
A.2.1.3.6.2 Guntur
A.2.1.3.6.3 Wahyu
A.2.1.3.7 Umbara

A.2.1.4 Muka (+1978) = Rukinah
A.2.1.4.1 Kuswati = Masdju
A.2.1.4.1.1 Juanda= Jumira
A.2.1.4.1.2 Andi Arifin = Reni Apriyanti
A.2.1.4.1.2.1 Rizky Salman Alfaris
A.2.1.4.1.2.2 Putri Aulia Khoirunnisa
A.2.1.4.1.3 Tia Nur'aini
A.2.1.4.2 Komaruddin = Tini
A.2.1.4.2.1 Arief Rahman Hakim
A.2.1.4.2.2 Ratna Kumaladewi = Wawan
A.2.1.4.2.3 Tommy Permana
A.2.1.4.2.4 Saddam Hussein
A.2.1.4.2.5 Rizky Rahma Wati
A.2.1.4.3 Maman (2013) = Nana
A.2.1.4.3.1 Rusdi
A.2.1.4.3.2 Wenny
A.2.1.4.3.3 Nita
A.2.1.4.3.4 Riski
A.2.1.4.4 Mulyadi, BRIP = Safirmah
A.2.1.4.4.1 Rile
A.2.1.4.4.2 Atik
A.2.1.4.5 Sri Utami = Lukman
A.2.1.4.5.1 Lusy
A.2.1.4.5.2 Tiwi
A.2.1.4.5.3 Sandi
A.2.1.4.5.4 Dayat
A.2.1.4.6 Uhar Suhada = Sri Kartini
A.2.1.4.6.1 April
A.2.1.4.6.2 Herlina
A.2.1.4.6.3 Ridho
A.2.1.4.6.4 Yunda Maharani
A.2.1.4.6.5 Dinda Maharani
A.2.1.4.7 Iin Solikhin = Yanti
A.2.1.4.7.1 Dinda
A.2.1.4.7.2 Alfaris
A.2.1.4.8 Ama Salamah = Taufik Nugroho
A.2.1.4.8.1 Endah
A.2.1.4.8.2 Ikhsan
A.2.1.4.9 Reni Utari = Edi Sumarno
A.2.1.4.10 Emil Salim, S.Ag = Leni Hartina, S.Ag
A.2.1.4.10.1 Muhammad Abdillah Tazakka


A.2.1.5 Suhardja (+2005)= Sanimah (+2005)
A.2.1.5.1 Rusnadi = Badriah
A.2.1.5.1.1 Rana Wijaya Saputra
A.2.1.5.1.2 Kresna Ramadhytia
A.2.1.5.1.3 Farah Farial
A.2.1.5.2 Nur'ah = Haryanto
A.2.1.5.2.1 Pandu Artha Nugraha
A.2.1.5.2.2 Restu Artha Nugraha
A.2.1.5.2.3 Tegar Artha Nugraha
A.2.1.5.2.4 Muhammad Ridha
A.2.1.5.3 Sri Hayati = Rahardjo Herutomo
A.2.1.5.3.1 Hernisah Resi Sartika
A.2.1.5.3.2 Herlambang Kukuh

A.2.1.6 Surasa = Darwinah
A.2.1.6.1 Nana Hidayat = Eti
A.2.1.6.1.1 Wiwin Agustina
A.2.1.6.1.2 Tina Hardiyanti
A.2.1.6 Surasa = Suhaeti (+1976)
A.2.1.6.2 Uu Unen
A.2.1.6.3 Usin Hidayat = Een Saadatud Daroen
A.2.1.6.3.1 Yogi Muhammad
A.2.1.6.4 Uun Hartini = Muhammad Darus


A.2.1.6 Surasa = Eti Kuswati


A.2.1.6.5 Ekawati = Abdullah
A.2.1.6.5.1 Fajar
A.2.1.6.5.2

A.2.2 Djatmi (+1974) = Sutari (+)


A.2.2.1 Kamul Suta Atmadja (1925-1994) {AM.1.1} = Emah bt Suwanta (+ 2012)
A.2.2.1.1 Siti Kulsum = H Soehoed b Subari Soewarsa Atmaja (+2009)
A.2.2.1.1.1 Nur Kusumawati = Omar Marga Maulana, SE
A.2.2.1.1.1.1 Diah Ananda
A.2.2.1.1.2 Susanti Agustina = Adi Purnomo
A.2.2.1.1.2.1 Disa Aulia
A.2.2.1.1.3 Muhammad Andri Darmawan = Adel Zubaedah
A.2.2.1.1.4 Muhammad Rizwan Rizki Permana
A.2.2.1.2 Khairun = Siti Jaozah
A.2.2.1.2.1 Yulianti, ST
A.2.2.1.2.2 Umiyanti Laeli
A.2.2.1.3 Siti Sulastri = Nono Wahyono (+1973)
A.2.2.1.3.1 Uci (+1972)
A.2.2.1.3 Yanti Sulastrina = Haryadi Wijaya (+2012)
A.2.2.1.3.2 Ervina Mulyati, A.Md = Budi Dharma, SE
A.2.2.1.3.2.1 Alvito Suryawijaya


A.2.2.1.3.3 Ferry Irawan, S.Kom =
A.2.2.1.3.3.1
A.2.2.1.3.4 Elvira Verolina, A.Md =
A.2.2.1.3.4.1
A.2.2.1.3.5 Faisal Hartawan
A.2.2.1.4 Romli (+1950)
A.2.2.1.5 Muhammad Makmun (+2009) = Monita


A.2.2.1.5.1 Edo Justam = Siti Baenah
A.2.2.1.6 Siti Zainun = Muhammad Bisri (+2011)
A.2.2.1.6.1 Dian Purnamalia
A.2.2.1.6.2 Citra Pramudita
A.2.2.1.6.3 Muhammad Rizki Hilmi
A.2.2.1.7 Abdul Rozak (+)
A.2.2.1.8 Siti Djuriah = Damiri
A.2.2.1.8.1 Muhammad Ilham
A.2.2.1.8.2 Rian Tirtanagara
A.2.2.1.8.3 Adelia Damara
A.2.2.1.9 Memet Supardi
A.2.2.1.10 Anwar Rusli = Munawaroh
A.2.2.1.10.1 Ario Rizki Perdana
A.2.2.1.10.2 Mega Elya Tasya
A.2.2.1.10.3 Azhari Linggaputra
A.2.2.1.11 Budi Maulana = Rosmini
A.2.2.1.11.1 Bagas Alqi Maulana
A.2.2.1.11.2 Samiaji Al-Hakim
A.2.2.1.12 Herawati = Sutarjo Sutaryono
A.2.2.1.12.1 Niki Aprilia Puasari
A.2.2.1.12.2 Irna Rahmawati
A.2.2.1.12 Herawati = Andri
A.2.2.1.13 Sri Rahayu = Muksin
A.2.2.1.13.1 Alfa Pradana
A.2.2.1.13.2 Alvionita Pratiwi
A.2.2.1.14 Rudy Atmaja = Ratnasari
A.2.2.1.14.1 Dani Saputrayoga
A.2.2 Djatmi (+1974) = Karta Djambul (+1977)


A.2.3 Uri Suhari (+1934)

A.2.4 Djaja Sumanta (+1991) = Arinah bt Genamida (1924-2009) {AB.1.2}


A.2.4.1 Kusneng = Kupri (+1968)
A.2.4.1.1 Suhati
A.2.4.1.2 Kirah = Abidin


A.2.4.1.2.1 Sri Nurdianti, S.Pd  = Ridho Utama


A.2.4.1.2.2 Lilis Yuanita = Rian Riswanto
A.2.4.1.2.3 Yoan Yolanda
A.2.4.1.2.4 Satria Ariyandi
A.2.4.1.2.5 Putri Rahmayani
A.2.4.1.2.6 Dana Kristian
A.2.4.1.2.7 Suci Sukma Nuraini


A.2.4.1.3 Iin Karinah = Masagus Umar Sofyan
A.2.4.1.3.1 Masayu Syifa Mardhiyah
A.2.4.1.4 Saodah = Erwin Winarno
A.2.4.1.4.1 Winda Wulandari
A.2.4.1.4.2 Muhammad Hafid

A.2.4.2 Saken (+1988) = Kasmi bt Rais b Boncel
A.2.4.2.1 Zaenudin = Dedeh
A.2.4.2.1.1 Dini Anggraini
A.2.4.2.2 Nani Suparni = Priyatno
A.2.4.2.2.1 Suprayogi
A.2.4.2.2.2 Desi Kurniasih
A.2.4.2.2.3 Trisna Septiani


A.2.4.2.3 Mimi Miharni = Mulyono
A.2.4.2.3.1 Aditya Pradita


A.2.4.2.4 Rosita = Sumarno b Samaan
A.2.4.2.4.1 Gilang
A.2.4.2.5 Kukun Kurnaesih = Roby
A.2.4.2.5.1 Ratu Berliana Ulima Yasmin


A.2.4.3 Uha Suhanah (2013) = Usman b Boto
A.2.4.3.1 Herlina Haini (+1969)A.2.4.3.2 Ida Fitriani = Tedy Candra
A.2.4.3.2.1 Ricky Alviana
A.2.4.3.2.2 Fransiska Amelia


A.2.4.3.3 Asep Ismanto = Neni Nurhasanah
A.2.4.3.3.1 Adi Miftahul Azis
A.2.4.3.3.2 Alya Solehatu Nissa


A.2.4.3.4 Uka Mamluka = Linawati
A.2.4.3.4.1 Mahmud  
A.2.4.3.4.2 Siti   
A.2.4.3.4.3 Wasmad

A.2.4.3.4.4 Gilang Rahmadhani
A.2.4.3.5 Dede Syahpudin

A.2.4.4 Emi (+1986) = Ardiya b Singaatmadja
A.2.4.4.1 Kartinah = Muhammad Darip
A.2.4.4.1.1 Topik Hidayat
A.2.4.4.1.2 Dian PratiwiA.2.4.4.2 Armini = Asep Saepudin
A.2.4.4.2.1 Miawalfi Hardiani
A.2.4.4.2.2 Muhammad Hapit

A.2.4.4.3 Rohemi = Rabun
A.2.4.4.3.1 Olis Ismawan
A.2.4.4.3.2 Dahlia Apriani

A.2.4.4.4 Sunartin = Dimas Ruchie
A.2.4.4.4.1 Aprian Aditia Saputra
A.2.4.4.4.2 Andika Faiz Naufal

A.2.4.4.5 Momon Suratman = Iis Asmalasari
A.2.4.4.5.1 Iqbal Muhammad RizkiA.2.4.4.6 Nana SumarnaA.2.4.4.7 Susi Susanti

A.2.4.5 Adang (+)
A.2.4.6 Sawilah (+)

A.2.5 Nesah (+1990) = Serang Ali (+1940)
A.2.5.1 Marzuki (+1949)A.2.5.2 Asmah = Mardjani (+)
A.2.5.2.1 Kusmaini = Ambon
A.2.5.2.1.1 Neneng = Abdul
A.2.5.2.1.2 Elianti =
A.2.5.2.1.3 Dedi =
A.2.5.2.1.4 Andika
A.2.5.2.1.5 Anton
A.2.5.2.2 Meri = Ibrahim
A.2.5.2.2.1 Kusmala Dewi =
A.2.5.2.2.2 Romli
A.2.5.2.2.3 Joni
A.2.5.2.2.4 Rika
A.2.5.2.2.5 Agus
A.2.5.2.3 Haryadi =
A.2.5.2.4 Wati = Jamil
A.2.5.2.4.1 Lia
A.2.5.2.4.2 Iin
A.2.5.2.4.3 Agus
A.2.5.2.4.4 Eko
A.2.5.2.4.5 Dina
A.2.5.2.5 Juminah = Yamin
A.2.5.2.5.1 Alfian
A.2.5.2.5.2 Ceriansyah
A.2.5.2.5.3
A.2.5.2.6 Yanti = Imam
A.2.5.2.6.1 Rio Yohanda


A.2.5.3 Hasyim = Opsinah
A.2.5.3.1 Asnawati = Harno
A.2.5.3.1.1 Rini Karlina = Endang bin Soleh
A.2.5.3.1.2 Dede Rachmat Fauzan
A.2.5.3.2 Wiladirana = Non Fiah, Dra
A.2.5.3.2.1 Muhammad Rizqi Pratama
A.2.5.3.2.2 Paramitha
A.2.5.3.3 Wani Susilawati = Istohari
A.2.5.3.3.1 Eka Suci Haryani
A.2.5.3.3.2 Dwi Julia Anggriani
A.2.5.3.4 Eddy Hasyim = Devi Destriana
A.2.5.3.4.1 Medina Ramadhani
A.2.5.3.5 Bambang Tolak Haryanto (+1974)
A.2.5.3.6 Efgorin Rano
A.2.5.3.7 Yuliana = Muhammad Teguh
A.2.5.3.7.1 Iksan Wahyu Pradana
A.2.5.3.7.2 Adinda Rika Hamdasati
A.2.5.3.8 Mila Santi = Alwi
A.2.5.3.8.1 Aurel
A.2.5.3.9 Gustin Diana = Sarjito
A. 2.532.9.1 Saraji
A.2.5.3.10 FirmansyahA.2.5 Hj Nesah (+1990) = H Achmad Arifin (+1996) {AD.1.3.1}
A.2.5.4 H Syamsie Dody Arifin, SH, MM (1942-2007) = Hj NoncikA.2.5.4.1 Ekawanti, Ir = Iwan Suwandi, SE
A.2.5.4.1.1 Imadjine Adji
A.2.5.4.1.2 Farah Dwi Wardani
A.2.5.4.2 Dwi Anita = Achyar
A.2.5.4.2.1 Miftah Intia Pratiwi
A.2.5.4.2.2 Ulfah
A.2.5.4.3 Tri Ayuni = Budi Kurniawan, SH
A.2.5.4.3.1 Paksi Cahya Baskara
A.2.5.4.3.2 Laras Puspa Seruni
A.2.5.4.4 Turhanis
A.2.5.4.5 Wahyudi Pampari Asmara = Susilowati
A.2.5.4.5.1 Kintan Shakira
A.2.5.4.6 Sri Kurniati, SS = Rian Adrian


A.2.5.4.7 Neneng Muliani = Dody Martin
A.2.5.4.7.1 Dafa Arofi
A.2.5.4.7.2 Adon Muhammad Ramadhan


A.2.5.5 Zaenab (+2004) = Nanang Hanafi (+1996) {AF.5}
A.2.5.5.1 Sri Rahayu Suryaningsih, Dra. = Muhammad Haris, Drs.
A.2.5.5.1.1 Alwi Rahman
A.2.5.5.1.2 Yeni Fitriyeni
A.2.5.5.2 Taufik Zen Ramdani = Darsini
A.2.5.5.3 Nyayu Ika Kartika Puspitasari = Dodi Rinaldi
A.2.5.5.3.1 Bela Septi Iriana
A.2.5.5.3.2 Ferdi Rinaldi
A.2.5.5.4 Nangcik Fuad Tosin = Siti Maunah
A.2.5.5.4.1 Abdulgani Rahmansyah
A.2.5.5.5 Dede Arief Fadilah = Yuliandri
A.2.5.5.5.1 Nauval Fadilah
A.2.5.5.5.2 Fadia Nur Fadilah
A.2.5.5.6 Nyayu Nining Trikumaladewi = Syam Supriatna
A.2.5.5.6.1 Fitri Alkia

A.2.5.6 Hj Fafat Fatimah = H Muhammad Naim


A.2.5.6.1 Arief Rachmat Wahidin, Ir. = Sr Sri Hendayani, B.Sc {A.2.6.1.4}
A.2.5.6.1.1 Nabilah Putri Aryani
A.2.5.6.1.2 Muhammad Faturrahman


A.2.5.6.2 Muhammad Fahrurrodzi, SE = Nur Hidayah "Deborah" Moggie
A.2.5.6.2.1 Defa Aprilia
A.2.5.6.2.2 Rizqita Nurfa Amalia

A.2.5.6.3 Dewi Nursyamsiah, Ir


A.2.5.6.4 Dedy Zulkarnain, dr = Nurlela
A.2.5.6.4.1 Dzaki

A.2.5.6.5 Dian Hardiansyah

A.2.5.7 H Ridwan = Romsyah
A.2.5.7.1 Budianto = Ratna
A.2.5.7.1.1 Aditya
A.2.5.7.1.2 Edo
A.2.5.7.2 Indra Salim = Sahrani
A.2.5.7.2.1 Hesti
A.2.5.7.2.2 Ferdy

A.2.5.7 H Ridwan = Nurul Hayati

A.2.5.7.3 Kurnia LaraA.2.5.8 H Kamil = Fatimah
A.2.5.8.1 Novi (+1976)
A.2.5.8.2 Olfa Andriani = Amin Jauhrai, SH.
A.2.5.8.2.1 Alif Kamal Pasha
A.2.5.8.2.2 Atikah Putri


A.2.5.8.3 Aisyah Sri Gustriana = Gusdianto, AmKp
A.2.5.8.3.1 Anca Prana Wijaya
A.2.5.8.3.2 Azizah
A.2.5.8.4 Husni Agustian, ST. = Erni, SKM.
A.2.5.8.4.1 Oji
A.2.5.8.5 Maharani =  Adi Santoso, SKP
A.2.5.8.5.1 Vila Andriani
A.2.5.8.6 Rahma Puji Astuty


A.2.5.9 Sri Kanti = Achmad Harun (+2001)
A.2.5.9.1 Eko Novriyanto, BRIPKA = Santi
A.2.5.9.2 Dwi Antoni = Kurniati
A.2.5.9.2.1 Azka Khairunnisa
A.2.5.9.3 Rini Astria, SH. = Achmad Syukri, ST.  b Herman Teguh
A.2.5.9.3.1 Nurussyifa Aulia Putri
A.2.5.9.4 Muhammad Acep Wahyudi, BRIPTU

A.2.6 Neri al Nengsih (+1984) = Raden Kadarisman Afandie (+1986)


A.2.6.1 Kusmandari = Raden Suroso Suyoto (+1979)


A.2.6.1.1 Bambang Sundoro = Effy Yani
A.2.6.1.1.1 Eko Afrisya Sufi
A.2.6.1.1.2 Karin Yulia Sufi
A.2.6.1.1.3 Khansa Risca Sufi


A.2.6.1.2 Bambang Sudodo (+2005) = Koni
A.2.6.1.2.1 Rio
A.2.6.1.2.2 Rani
A.2.6.1.3 Bambang Suko Sarono = Budiarti
A.2.6.1.3.1 Nita Khairunissa (+1999)
A.2.6.1.3.2 Aldi (+2001)
A.2.6.1.3.3 Muhammad Dio

A.2.6.1.4 Sr Sri Handayani, B.Sc = Arief Rachmat Wahidin, Ir {A.2.5.6.1}
A.2.6.1.4.1 Nabilah Putri Aryani
A.2.6.1.4.2 Muhammad Faturrahman
A.2.6.1.5 Bambang Joko Kelono = Liza Sri Sulastri
A.2.6.1.5.1 Billy
A.2.6.1.5.2 Nita

A.2.6.2 Kusmantoro (+1995) = Maryamah
A.2.6.2.1 Bambang Purwadi = Endang
A.2.6.2.1.2
A.2.6.2.2 Dodi = Nuraini
A.2.6.2.2.2
A.2.6.2.3 Sri = Nurdin
A.2.6.2.3.2


A.2.6.3 Kuswandono = Rodiah
A.2.6.3.1 Puji Hastuti = Feri Naldi
A.2.6.3.1.1 Maura Widya Rinaldi
A.2.6.3.1.2 Niko Fabio Nikolas
A.2.6.3.2 Joko Sunjako = Iis
A.2.6.3.3 Sri Rezeki
A.2.6.3.4 Susilawati = Juanda Setiaganda Harefa
A.2.6.3.4.1 Nining Siti Fahreza
A.2.6.3.5 Sri Ningsih
A.2.6.3.6 Rahmawati


A.2.6.4 Kusniatun = Misdi Effendi
A.2.6.4.1 Dodi Siswoyo = Yuliana
A.2.6.4.1.1 Muhammad Aji
A.2.6.4.2 Dwi Dedi Setyagraha = Novi Kusmita
A.2.6.4.2.1 Muhammad Aldyna


A.2.6.4.3 Tri Ginanjar Wahyu Wijaya, PRATU TNI = Karimah


A.2.6.5 Kusmanadi (+2003) = Saanah
A.2.6.5.1 Suprayitno = Yusti Utari
A.2.6.5.1.1 Milenia
A.2.6.5.1.2 Karan Nur Apriliansyah
A.2.6.5.2 Rina Anggraini = Irin Rivai, SERTU TNI
A.2.6.5.2.1 Reza Pahlevi
A.2.6.5.3 Suprayudo = Yulianti
A.2.6.5.3.1 Putri Utami
A.2.6.5.4 Ayu Sartika
A.2.6.5 Kusmanadi (+2003) =
A.2.6.5.5 Ayu

A.2.6.6 Kusnawati (+2011) = Hartoyo (+2011)
A.2.6.6.1 Herry Suwondo = Rosita
A.2.6.6.2 Erni Windya
A.2.6.6.3 Retno Ambari Wulan (+2011) = Muhammad Didin Naspudin, S.Pd
A.2.6.6.3.1 Aufa Satya Mubarok
A.2.6.6.4 Heru Winarno = Siti Asropah
A.2.6.6.5 Hertandi Iswoyo
A.2.6.6.6 Herin Irda Riyati (+1994)
A.2.6.6.7 Herdi Rapi Turi

A.2.6.7 Kusnidarmo = Sr Enung Sunariyah
A.2.6.7.1 Jerry Sunandar, SH
A.2.6.7.2 Supratiwi Caesarani


A.2.6.8 Kusmaningsih = Teguh Wiyono
A.2.6.8.1 Indra Winingsih = Iwan Syahrudin, Ir.
A.2.6.8.2 Hefti Wahyuni
A.2.6.8.3 Bayu Wijaksono (+2000)

A.2.6.9 Kusmawarni = Ujang Suwarno
A.2.6.9.1 Andri Pratama
A.2.6.9.2 Dwi Widiyanto
A.2.6.9.3 Tri Wibowo

A.2.6.10 Kusmayanto = Eni
A.2.6.10.1 Hendra
A.2.6.10.2 Pedri
A.2.6.10.3 Rudi
A.2.6.10 Kusmayanto = Tuti
A.2.6.10.4
A.2.6.10 Kusmayanto =A.2.7 Rais Willadirana (1922-1984) = Hj. Srikanti, Dra. (1927-1993) {D.1.1.3.1}A.2.7.1 Suratman Rais, Drs = Djubaedah, {G.1.7.3}A.2.7.1.1 Arief Wahyu Nugraha, M.Kom = Rd Wiena Shakuntala, MBA {W.1.1.6.8}
A.2.7.1.1.1 Gaby Gissele InaraA.2.7.1.1.2 Ben Gavriel AlifiandraA.2.7.1.2 Ade Tisna Muharram, (G.1.7.7.1) = Dyahrianti Sedyaningtyas binti Bambang Sedyanto

A.2.7.2 H Didi Sunardi, Drs = Hj. Ratu Tuti Yusmini {R.2.2.1}
A.2.7.2.1 Muhammad Aria Apriandi, S.Sos = Ratu Fedya Rachman, A.Md {R.1.1.1.2}
A.2.7.2.1.1 Aalyah Faiyra
A.2.7.2.1.2 Humairah Putri (+2004)
A.2.7.2.1.3 Mutiara Hanifa
A.2.7.2.1.4 Khadijah Salimah
A.2.7.2.2 Ade Rinaldi, SH = Fitri Ariyanti, SH
A.2.7.2.2.1 Nasya Ammara Rinaldi
A.2.7.2.2.2 Dafa Islamy Rinaldi
A.2.7.2.3 Indra Setiawan, S.Sos = Lisa Umami
A.2.7.2.3.1 Muhammad Liedra Faiq Setiawan
A.2.7.2.4 Ryan Irawan SH.= Reni PuspitawatiA.2.7.2.4.1 Azzahra Mulyana Putri Irawan

A.2.7.2.4 + Ryan Irawan SH = Rina Kusumaharyati binti Sudi

A.2.7.3 Lili Suwarli (+1948)A.2.7.4 H Suhud Ahmad, Drs, Ir, MM (1950-2011) = Hj. Indrawati, BA {M.1.2}
A.2.7.4.1 Syamsul Rizal, Ir, S.Kom., MTI. = Ifat Amalia
A.2.7.4.1.1 Aliyyah Az-Zahra
A.2.7.4.1.2 Haura Syarifah
A.2.7.4.1.3 Humaira Nadira
A.2.7.4.1.4 Khairunnissa Kamila


A.2.7.4.1.4 Khalilah KhafidzahA.2.7.4.2 Zainal Arifin, ST., MM. = Lina Mariam, ST
A.2.7.4.2.1 Fithriyah Hanifah
A.2.7.3.2.2 Fikri Rasyid ArifinA.2.7.4.3 Iskandarsyah, ST, SH., MH. = Olive NitiarthaA.2.7.4.4 Zulkifli Kamal, SE., S.Sos, M.Ak. = Dwinta Anjani, SE.
A.2.7.4.4.1 Fahira

A.2.7.4.5 Mutia AnnissaA.2.7.5 Suharto Rais, BAE, Drs = Nenny Nurul Mawarti, SE
A.2.7.5.1 Tony Suharto Putra Mahardhika, SS = Nias Puspitasari, SE.
A.2.7.5.1.1 Leandra Haura Mahardika
A.2.7.5.2 Haekal Zulkarnain (+1982)
A.2.7.5.3 Haekal Sulha Febriyanto
A.2.7.5.4 Nurul Halah Zahrani, S.Psi
A.2.7.5 H. Suharto Rais, Drs, Ir, MSi = Hj. Titik Sugiarti
A.2.7.5.5 Mutia Nursalwa Farida
A.2.7.5.6 Ahmad Rizki Fajareza
A.2.7.5.7 Sakina Salsabila
A.2.7.5.8 Baby Syiffa FauziahA.2.7.6 Ahmad Fauzi, Drs, MM = Sri Umyati
A.2.7.6.1 Aris Ananta
A.2.7.6.2 Nauval Bahirah
A.2.7.6.3 Okky KaniaA.2.7.7 H Syukria, Ir, MM = Hj. Hikmawati, Ir {M.1.7}
A.2.7.7.1 Karin Zulfah
A.2.7.7.2 Niki Zulfah

DATA SEMENTARA : 1 AGU 2009, 22 DES 2009, 24 JAN 2010, 8 JUL 2010, 18 APR 2011, 26 OKT 2011, 4 SEP 2012

2 comments:

emanrais said...

Ratu Fedya Rachman
Today at 8:49pm
wa eman nama yg d tulis d pancakaki d gnt dong yg klrg didi sunardi, muhamad aria afriandi, ratu fedya rachman, aaliyah faiyra, mutiara hanifa, khadijah salimah trus nama yg humaira putri ga usah d tulis wa d apus aja, nama anaknya aldi nasya ammara rinaldi, dafa islamy rinaldi, trus nama anaknya ryan azzahra mulyasa putri irawan itu yg bener wa coba uwa kroscek lg

Abah Gaby
Today at 10:55pm
Makaksih neng, dah dikoreksi tuh bahkan juga dengan pic yang bisa dicuplik dari FB. Nama Humaira Putri tetap ditulis agar data menjadi benar.

emanrais said...

http://www.facebook.com/photo.php?rafea98f5&pid=30178908&id=1329534479&comments&refid=0#/inbox/readmessage.php?t=1153574554448&mbox_pos=0